Aktuálně

Zpět na výpis

13.09.2019

Defekty septa síní a jejich vizualizace pomocí UZ

Defekty septy síní

Defekty síňového septa (Atrial Septal Defects) patří mezi časté vrozené vývojové vady, v jejichž diagnostice zaujímá echokardiografie zásadní roli. Vážnost těchto stavů se pohybuje na široké paletě, od relativně málo závažných vad typu Foramen ovale pervium, které se nemusí plně projevit, až po život ohrožující stavy aplazie srdečního septa, vedoucí ke splynutí srdečních síní a vzniku tzv. Atrium commune.

Nejčastější vrozené vývojové vady srdečního septa můžeme dle jejich morfologické stavby, rozdělit na čtyři základní typy: defekt typu ostium secundum, ostium primum, sinus venosus a sinus coronarius. Funkční rozdělení ASD pak tyto defekty řadí mezi vady se vznikem levopravých zkrátů, u nichž část arteriální krve proniká do pravé části srdce a recirkuluje v plicním řečišti. Zkraty tak způsobují dlouhodobé přetížení plicního řečiště, jež má za následek ireverzibilní přestavbu stěny cév a potažmo tak vede k rozvoji plicní hypertenze. K posouzení směru průtoku krve zkratem využíváme barevného Dopplerovského zobrazení, u kterého můžeme rozlišit i obousměrný tok vznikající při závažném vzestupu tlaků v plicnicové řečišti, následkem adaptační hypertrofie myokardu. Pokročilá zkratová vada s bidirekčním tokem s vysokým podílem pravolevého zkratu způsobuje tzv. Eisenmengerův syndrom.

Nejčastějším vadou síňového septa je defekt typu Ostium secundum, tvořící až 75 % všech ASD¹. K absenci síňové přepážky zde dochází v oblasti fossa ovalis a přilehlých částech septa v důsledku poruchy vývoje septa primárního.Pro vizualizaci defektu typu ostium secundum využíváme transesophagealního bikaválního zobrazení.

V případě defektu typu Sinus venosus nastává neúplné splynutí základu sinus venusus se stěnou pravé síně společně s abnormálním vývojem sekundárního septa, navíc často asociované s vznikem patologických spojek plicních žil. Pro získání obrazu využijeme stejný postup.

 

Třetím typem vrozené vývojové vady septa, se kterou se můžeme setkat, je defekt typu Ostium primum.

Rozvíjí se v důsledku abnormálního růstu primárního septa a jeho spojení s endokardiálními návalky. Nastává tak postižení části septa přivrácené k atrioventrikulárním chlopním, v důsledku čehož jsou jejich cípy také často patologicky změněny. Zhodnocení se provádí z čtyř-dutinového transesophageálního zobrazení, společně s dopplerovským posouzením případné chlopenní insuficience.

 

Poslední zmíněným typem je vzácná vada typu sinus coronarius, která není ASD v pravém slova smyslu, neboť při této vadě, primárně dochází k agenezi stěny oddělující sinus coronarius od levé síně, to však má za následek vznik nepřímé spojky s pravou síní. Stěna takto vzniklé spojky je však přetížena nadbytečnou krví přitekající z levé síně, což ma za následek její dilataci viz video.


Zdroje:
 
1) Russell IA, Rouine-Rapp K, Stratmann G, Miller-Hance WC. Congenital heart disease in the adult: a review with internet-accessible transesophageal echocardiographic images. Anesth Analg 2006;102:694-723.