Aktuálně

Zpět na výpis

30.04.2019

Přínos zavedení CVC pod ultrazvukovou kontrolou

Využití ultrazvuku k zavedení centrálního žilního katetru (CVC) se v klinické praxi stává standardem každodenní péče. Četné uplatnění nachází při dlouhodobém podávání chemoterapie, parenterální výživě, neodkladné hemodialýze nebo invazivní sledování hemodynamických parametrů. Ačkoli se stále zvyšuje povědomí o této technice nedávné průzkumy uvádí, že až 41 % lékařů nepodporuje její zavedení mezi standartní metody katetrizace.

A to i přes to, že za dobu svého používání dokázala jednoznačný přínos a podařilo se jí tak obhájit své místo mezi výkony, které by měli patřit do repertoáru každého lékaře. To potvrzuje také více jak 5 milionů každoročně zavedených CVC pod UZ kontrolou na území USA. Prospěšnost této metody je taktéž podpořena řadou randomizovaných studií, jakožto i dvojicí meta-analýz provedených 1996 [1] a 2003[2]. Část srovnání druhé analýzy jsme pro Vás zpracovali v následující tabulce:

Společným závěrem provedených studií, je prokazatelné zvýšení úspěšnosti, jak v případě prvního zavedení, tak i při opakovaném pokusech, a to při celkovém snížení počtu komplikací.

Z výše zmíněných prací můžeme zdůraznit například studii[3] provedenou na vzorku 130 pacientů, pro srovnání UZ naváděné kanylace V. jugularis interna (IJV) proti tradiční technice. Úspěšnost prvního pokusu v případě využití UZ dosahovala v tomto pokusu 82 %, ve srovnání s 71 % u tradiční techniky. Katetr se podařilo při opakovaných pokusech zavést u 94 % UZ pacientů, oproti 79 % bez UZ.

V neposlední řadě může být přínos této metody potvrzen doporučeními význačných institucí jako jsou Agency for Healtcare Resaerch and Quality v USA, nebo National Institute of Clinical Excellence v UK.

Dalším možností uplatnění UZ v zavádění CVC je následná verifikace jeho umístění a případná identifikace komplikací spojených s jeho špatným umístěním. Takto prováděná kontrola v případě zkušeného pracovníka probíhá v rámci minut v porovnání s radiografickým vyšetřením, které zpravidla trvá násobně déle. Navíc není spojena s radiační zátěží pacienta.

Ultrazvuková kontrolu tak zvyšuje nejen bezpečnost pacienta, ale i komfort ze strany lékaře provádějícího výkon.


Zdroje: 
1) Randolph AG, Cook DJ, Gonzales CA, Pribble CG: Ultrasound guidance for placement of central venous catheters: a meta-analysis of the literature.Crit Care Med 1996;24:2053–2058.
2) Hind D, Calvert N, McWilliams R, Davidson A,Paisley S, Beverley C, Thomas S: Ultrasonic locating devices for central venous cannulation:meta-analysis. BMJ 2003; 327:361.
3) 1 Leung J, Duffy M, Finckh A: Real-time ultrasonographically-guided internal jugular vein catheterization in the emergency department increases success rates and reduces complications: a randomized, prospective study. Ann Emerg Med 2006; 48:540–547.