Aktuálně

Zpět na výpis

26.07.2019

Základy kardioechografie

Základy Kardioechografie
 

V našem předchozím článku věnovaném Basic CCE (Critical Care Echocardiography) jsme probrali obecné aspekty vyšetření srdce. Nyní se zaměříme na základní fyziologické nálezy, a jejich interpretaci. V rámci vyšetření provádíme zobrazení parasternální v dlouhé a krátké ose, apikální zobrazení 4 dutin srdečních a subkostální zobrazení.

Parasternálnní dlouhá osa
 

Při tomto zobrazení polohujeme pacienta do pozice na levý bok, sondu umístíme do pravé parasternální linie a to v rozsahu 3-4 mezižebří s orientacím indikátoru sondy k pravému ramenu. Z této perspektivy můžeme nejblíže sondy vidět část pravé komory, jež se směrem od sondy odděluje světlou linii interventrikulárního septa od levé komory, která dále přechází v aortu a ve vzdálenější části obrazu v levou síň. Tato projekce nám umožní zhodnocení celkové systolické funkce, ale i případnou přítomnost perikardiálního výpotku a zhodnocení morfologie mitrální chlopně

 

Parasternální krátká osa
 

Zobrazení snadno dosáhneme z pozice pro parasternální dlouhou osu pouhým pootočením sondy o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Nejblíže sondě nyní bude umístěna dutina pravé komory, opět oddělena septem od komory levé, ve které se mohou objevit světlé kontury papilárních svalů. Parasternální krátká osa se jeví velmi užitečná při podezření na pravostranné zvýšení tlaku, které nastává například při velkých plicních emboliích.

Apikální zobrazení
 

Je přehledné zobrazení všech srdečních dutin, při kterém umístíme sondu do úrovně pravého 6. mezižebří, laterálněji od medioklavikulární čáry, s orientací indikátoru sondy levé straně. Následnou angulací sondy dosáhneme obrazu srdce s komorami srdečními přivrácenými blíže k sondě viz. video. Apikální zobrazení hraje důležitou roli pro posouzení činnosti a měření v kardiologii.

 

Subkostální zobrazení
 

Poskytuje podobný obraz jako tomu je u apikálního zobrazení, avšak jeho dosažení bývá zpravidla méně časově náročné, proto se toto zobrazení jeví výhodnější v bezodkladné péči, pro získání rychlého přehledu srdeční aktivity. Sondu umístíme 3-4 cm pod processus xiphoideus s indikátorem směrujícím doleva. Plocha sondy směruje kraniálně pod úroveň hrudního skeletu. Pomocí subkostálního zobrazení je možné rychle a spolehlivě určit přítomnost perikardiálního výpotku.